Pošlete nám vzkaz

O školní družině

Ve školní družině tráví svůj volný čas děti mladšího školního věku, tj. žáci prvního stupně základní školy.

Jsou rozděleni do tří oddělení.

Organizace školní družiny:

  I. oddělení – Janka Holubářová, vedoucí vychovatelka

 II. oddělení – Hedvika Jiříčková, vychovatelka

III. oddělení - Zuzana Kochlíková, vychovatelka

IV. oddělení - Markéta Kosíková, vychovatelka

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6:30 – 7:30 hodin

Odpolední družina: 11:30 – 16:00 hodin

Odchody dětí z družiny:

Počty přítomných žáků se během odpoledne mění – průběžně odchází do kroužků a domů. Časy odchodů jsou různé, vždy mezi dvanáctou a půl druhou, dále po patnácté hodině. V době od půl druhé do tří není možné děti vyzvedávat, v tuto dobu se tráví čas pobytem venku. Čas a způsob odchodu dítěte z družiny je zaznamenán v přihlášce do ŠD.

Odchylky od docházky žáka ze ŠD:

Má-li žák odejít z družiny v jiný čas či s jinou osobou než je obvyklé a než je uvedeno v přihlášce, musí rodiče sdělit vychovatelce písemně. Nepřítomnost dítěte ve školní družině jsou rodiče povinni omluvit taktéž písemně.

Úhrada za ŠD

Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno za úplatu. Úplatu hradí zákonný zástupce žáka zapsaného do ŠD. Výše úplaty je stanovena dvakrát za školní rok a činí 400,- Kč za 1. pololetí (září - prosinec) a 600,- Kč za 2. pololetí (leden - červen). Škola přijímá platby na účet školy (ve výjimečném případě v hotovosti v kanceláři školy).

Údaje pro platbu:

Číslo účtu: 153253121/0300

Variabilní symbol: 9999

Poznámka pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka.

Činnosti ve školní družině:

Ve školní družině zabezpečujeme odpočinek, rekreaci, rozvíjení zájmů a smysluplnou náplň volného času.

Odpočinkové činnosti – klidové činnosti před vyučováním a po vyučování, tj. odpočinek v sedacích vacích, na koberci, na pohovce. Zařazujeme poslech, předčítání, pohádky, také stolní či námětové hry a spontánní aktivity.

Aktivní odpočinek – slouží k regeneraci sil, zařazujeme pohybové a tělovýchovné činnosti – procházky, pohybové hry, např. pálkové hry, stolní tenis, míčové hry, honičky, atd. Dále hry na rozvoj jemné i hrubé motoriky. K pohybovým hrám využíváme školní sportovní areál, tělocvičnu a dětská hřiště ve vsi.

Zájmové činnosti – takové činnosti, které rozvíjí osobnost dítěte, umožňují poznávání a rozvoj dovedností. Nabízíme kreativní, individuální či skupinové, aktivity.

Příprava na vyučování – procvičujeme učivo formou didaktických her, školní poznatky procvičujeme a upevňujeme v praxi při vycházkách, soutěžích a dalších činnostech.

Výlety a výpravy – účastníme se výstav, besed a exkurzí v okolí. Při příznivém počasí trávíme čas   s dětmi venku a v přírodě.

Realizujeme činnosti obsahově bohaté, které umožňují přirozeným dětským způsobem smysluplně využívat volný čas. V odpoledním zaměstnání zařazujeme všechny složky výchovy úměrné k věku dětí a jejich schopnostem. Aktivity, které zařazujeme obvykle souvisí s motivy ročního období, dále   s místními zvyky a tradicemi.