Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

Informace o ŠPP

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění).
Tyto služby jsou zabezpečovány 
Školním poradenským pracovištěm, jehož členy jsou:

 • Mgr. Milena Kosíková – speciální pedagog, metodik prevence, vedoucí ŠPP

 • Mgr. Lucie Pittnerová – speciální pedagog

 • Mgr. Zdeňka Pavlíková – výchovný poradce

Poradenské služby poskytujeme i v době distanční výuky. V případě problémů neváhejte a kontaktujte nás!

Hlavní oblasti poradenských služeb:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • poskytování podpůrných opatření a vyhodnocování jejich účinnosti

 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

 • specifická pedagogická práce s těmito žáky – přímá pedagogická podpora nebo vzdělávání podle plánu pedagogické podpory,

 • na základě doporučení PPP nebo SPC vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga, reedukace

 • zprostředkování diagnostických vyšetření

Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Prevence školní neúspěšnosti – péče o žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy
Kariérové poradenství – volba vhodné vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

 • potřebné informace pro žáky a jejich zákonné zástupce, exkurze do firem a podniků, návštěvy středních škol, aj.

Prevence rizikového chování

 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, sledování sociálního klimatu tříd

 • tvorba a vyhodnocování školních preventivních programů

 • program proti šikanování


Metodická podpora učitelů

Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci ve všech oblastech
Spolupráce a komunikace mezi školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a jinými institucemi (OSPOD).

 

INFORMACE K POSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ A PORADENSKÝCH SLUŽEB V DOBĚ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po dobu distančního vzdělávání mají žáci nárok na poskytování podpůrných opatření, pokud jim byla přiznána (na základě doporučení školského poradenského pracoviště). Případné požadavky a problémy konzultujte s vyučujícími jednotlivých předmětů a se speciální pedagožkou Mgr. Milenou Kosíkovou.

V případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga bude tato podpora realizována ve spolupráci s vyučujícím předmětu.

Předmět speciální pedagogické péče bude určeným žákům i nadále bude poskytován speciální pedagožkou prostřednictvím on-line komunikace.

Poradenství k volbě střední školy a budoucího povolání bude poskytovat výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Pavlíková.

Všechny uvedené osoby, vyučující a asistentky pedagoga budou komunikovat se žáky prostřednictvím aplikace ZOOM a s rodiči prostřednictvím aplikace BAKALÁŘI.

 

Internetová objednávka obědů

Internetová objednávka obědů
On-line prohlídka školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign