Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

 

                                           MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

                                                             školní rok 2021/22

 

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít

problémům a následkům sociálně patologických jevů, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

Nespecifická primární prevence představuje základ a nosný prvek celého systému prevence, jde o volnočasové aktivity určené nejširším vrstvám dětí a mládeže, umožňující harmonický rozvoj osobnosti jednotlivce. Existovaly by i za absence sociálně patologických jevů.

 

Minimální preventivní program vychází z:

 • metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů,

      čj. 14514/2000-51,

 • MP 28275/2000-22 k prevenci a šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
 • MP 14423/199-22 k projevům rasismu, xenofobie a intoleranci
 • MP 10194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
 • MP 25884/2003-24 spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií
 • ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a
 • mládeži páchané
 • MP 11691/2004-24 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu
 • vyhlášky 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
 • zařízení
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

 

Do prevence sociálně patologických jevů se mimo jiné zahrnuje zneužívání návykových látek, včetně alkoholu, kouření, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné formy agresivního chování, rasismus, xenofobie, intolerance, antisemitismus.

Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá školní metodik prevence, který ve spolupráci s ostatními členy preventivního týmu koordinuje práci jednotlivých

pedagogických pracovníků a externích spolupracovníků.

 

Cíle preventivního programu:

 • Prevence sociálně patologických jevů prostřednictvím ovlivňování postojů a chování žáků, vytváření pocitu úspěšnosti a potřebnosti a z toho plynoucí schopnosti čelit tlaku vedoucího k užívání návykových látek.
 • Nejen předcházet, ale i řešit šikanování na všech úrovních vnitřního vývoje.
 • Vytváření klidného a participujícího prostředí ve škole – naslouchat, varovat, dávat pozitivní příklady, spolupracovat s rodiči, zdravotníky, policií, sociálními složkami.
 • Pozitivně měnit klima školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo školu.
 • Vytvoření pedagogické komunity, tj. budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi všemi členy společenství školy.

 

Výchovně vzdělávací a preventivní činnost

 • Využití volného času - organizace zájmových kroužků, sportovní soutěže ve školním sportovním areálu
 • Rozvoj osobnosti žáka
 • Mentální hygiena
 • Propagace zdravého životního stylu (především v předmětech: rodinná výchova, občanská výchova a přírodopis) - drogová problematika, nebezpečí vlivu alkoholu a kouření, sexuální výchova
 • Využití výchovných programů z videotéky
 • Výtvarné soutěže
 • Vedení k zodpovědnému samostatnému rozhodování
 • Výchova k rasové, etnické a národnostní snášenlivosti a k respektování individuálních odchylek
 • Antidiskriminační opatření v MPP
 • Právní výchova - právní aspekty sociálně patologických jevů, práva dítěte (spolupráce s policií ČR)
 • Využití kluboven a stolů na stolní tenis v době přestávek
 • Využití žákovské knihovny
 • Nástěnka propagující zdravý životní styl
 • Spolupráce vedení školy, výchovné poradkyně, prim. prevent., vyučujících, správních zaměstnanců a rodičů v oblasti prim. Prevence a zapojení pedagogických pracovníků do dalšího vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • Akce pro školní rok 2021/22 - den třídního kolektivu

                                             - Dny zdraví

                                                  - lyžařský výcvik se školou v přírodě

                                                  - ekologický kurz

                                                  - školní výlety
                                                  - škola v přírodě

                                                  - pořady zaměřené na prevenci

                                                  - besedy se žáky

                                                  - přednášky

                                                          

 

Diagnostická činnost

Ve spolupráci s vedením školy a vyučujícími (především třídními učiteli):

 

 • Vyhledávání a sledování problémových žáků
 • Doporučení žáků na vyšetření v OPPP a příprava podkladů
 • Spolupráce s oblastní pedagogicko-psychologickou poradnou, lékaři, HS, policií
 • Vedení dokumentace o diagnostice
 • Průzkumy sociálně-patologických jevů
 • Individuální přístup a osobní rozhovory s žáky, besedy, přednášky, dotazníky
 • Dle potřeby diagnostiky třídních kolektivů
 • Diagnostika žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Depistáž žáků 1. třídy

 

Informační činnost

Poskytování informací rodičům a učitelům v oblastech:

 

 • Systém pedagogicko-psychologického poradenství
 • Prevence a náprava problémů (především výukových a výchovných)
 • Doporučení vhodné literatury
 • Interpretace zpráv z OPPP
 • Konzultační hodiny pro žáky a rodiče

 

 

V Drnovicích dne 1. září 2021                                        metodik primární prevence

Internetová objednávka obědů

Internetová objednávka obědů
On-line prohlídka školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign