Základní škola Drnovice - hlavní vchod ZŠ Drnovice - pohled na školu Interiér základní školy Drnovice Tělocvična ZŠ Drnovice Interiér základní školy Drnovice

                            Základní škola Drnovice, okres Vyškov, Náves 109, 683 04 Drnovice

 

 

                                                   Školní program proti šikanování

                                                         školní rok 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:                                                                                       Ředitel školy:

Mgr. Milena Kosíková                                                           Mgr. Miroslav Zemánek

 

 

 

 1. Co je a co není šikana

Šikana je každé chování, splňující tyto znaky:

 • Je cílené vůči jedinci, nebo skupině žáků (oběti)
 • Jeho záměrem je oběti ohrozit, ponížit či zastrašit
 • Je obvykle opakované, často dlouhodobé
 • Existuje jedinec či skupina, jímž přináší prospěch nebo uspokojení (agresoři)
 • Oběť se neumí bránit a dlouhodobě trpí

 

Šikanou tedy není:

 • Jednorázová rvačka
 • Vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se na jeho úkor

 

Základní formy:

 • Fyzická šikana – bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí, sexuální násilí
 • Psychická šikana – nadávky, pomluvy, vyhrožování, zesměšňování

 

Naše cíle jsou:

 1. snažit se vytvořit prostředí omezující vznik šikany (prevence)

 

 1. být ve střehu a odhalit počínající šikanu dříve, než se plně rozvine
 2. vhodnými prostředky zamezit jejímu dalšímu trvání - každý případ vyžaduje specifické řešení!

 

 

 1. Prevence šikany
 • Podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky.
 • Vést žáky k sebedůvěře, přiměřenému sebevědomí a odpovědnosti za své jednání.
 • Jednat s dětmi jako s partnery, bez výjimky respektovat jejich práva, zároveň vést k plnění povinností.
 • Co nejvíce omezit nudu při výuce- šikana, často vzniká jako zdroj zábavy pro agresory.
 • Udržovat ovzduší důvěry mezi žáky a pedagogy.
 • V kritických situacích dát jasně najevo, že toto chování je špatné a nelze je tolerovat.
 • Nebýt lhostejný k projevům agresivity, a to i v případě, že nejsem pověřen dozorem.
 • Informovat žáky, ale i rodiče, na koho se obrátit při problémech – třídní učitel, školní schránka důvěry, výchovný poradce, vedení školy, metodik prevence, linka důvěry…..
 • Snažit se mít přehled o vzájemných vztazích ve třídě i mimo ní. Třídní učitel by měl znát záliby svých žáků, zajímat se o to, jak tráví volný čas, a umět si umět si s nimi o tom popovídat, mají-li zájem.

 

 

 • Postup třídního učitele (vyšetřující osoby), má-li podezření na šikanu
 1. Konfrontovat svá pozorování s dalšími kolegy, eventuálně nezapomenout na předchozího třídního učitele
 2. Co nejdříve oznámit své podezření vedeni školy, výchovnému poradci, konzultovat další postup. Dohodnout se, zda další vyšetřování povede třídní učitel nebo jiná osoba
  (člověk znalý problematiky). Případně přizvat psychologa.
 3. Mezi čtyřma očima a bez zbytečné paniky vyslechnout více nezaujatých svědků - spolužáků. Důležité věci si zapisovat, porovnávat, věnovat pozornost nesrovnalostem v časech a místech.
 4. Spojit se s rodiči případné oběti, konzultovat výskyt nepřímých znaků šikany. Poprosit je o spolupráci.
 5. Teprve nyní vyslechnou oběť - citlivě, zcela diskrétně, zaručit bezpečí a důvěrnosti informací. Vše zapisovat nebo nahrávat. Tento pohovor musí provádět osoba, které oběť důvěřuje.
 6. Vyslechnout agresory - překvapivě, mezi čtyřma očima, znemožnit domluvu výpovědí. Je-li pachatelů víc, soustředit se na rozpory ve výpovědích. Vytipovat nejslabší článek, dovést, k přiznání či k vzájemnému obviňování.
 7. Požádat vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce, třídní, případně další učitelé. Psycholog z PPP). Ta na základě shromážděných informací posoudí, zda se jedná o šikanu a jaký je její stupeň závažnosti, navrhne další postup vůči obětem, agresorům i třídě jako celku. Potrestání agresorů je individuální a závisí na věku, intenzitě šikany a na tom, zda se jednalo o první případ, nebo recidivu.
 8. individuálně pozvat k jednání rodiče agresorů, seznámit se situací, sdělit jim na navrhovaná opatření (zdůraznit možnost nápravy) a požádat je o spolupráci. Pokud odmítají, zvážit oznámení na OSPOD a Policii ČR. V otázce trestů nepřistupovat na kompromisy.
 9. Pozvat rodiče obětí, seznámit se situací, domluvit se na opatřeních.

 

 

 

V Drnovicích  1. 9. 2021

Internetová objednávka obědů

Internetová objednávka obědů
On-line prohlídka školy

Plánované akce

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Copyright © 2019 Základní škola Drnovice | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign